Godaansa Gara Spain 2024 hojii

Godaansa Gara Spain 2024 hojii

Tola ooltummaan namoota gara Ispeenitti godaanuu barbaadaniif filannoo hawwataadha, sababiin isaas muuxannoo qabatamaa akka argatan, dandeettii afaanii isaanii fooyyessuu fi waa’ee aadaa haaraa barachuuf carraa kan kennu yoo ta’u, pirojektoota hawaasaa gatii guddaa qaban irrattis gumaacha taasisa.


Bal'ina sagantaa tola ooltummaa Halluu Fuulduraa

Coloring the Future pirojektii sagantaa European Solidarity Corps keessatti hammatame yoo ta'u, addatti hojii Volunteer Team jedhamu keessatti. Pirojektii hir’ina baay’ina ummataa ittisuu fi dinagdee fi misooma magaalaa xiqqoo paarkota uumamaa lama gidduutti argamtu Cortes de la Frontera deeggaruuf yaalu yoo ta’u, aartii akka meeshaatti fayyadamuun kana galmaan ga’uudha. Guyyoota 22f dargaggoonni Awurooppaa irraa 24 dallaa manneenii fi gamoo magaalattii walaloo fi aartii magaalaatiin guutuun turistoonni sababa biraa Kortes de la Frontera akka daawwatan ni kennu. Kana malees, Cortes de la Frontera keessatti wiirtuun kalaqa hawaasummaa keenya “El Enclave Social” kan jiru yoo ta’u, sochiiwwan isa faayuu fi caalaatti bareedduus ni jiraatu. Hirmaattota guutuu Awurooppaa fi naannoo Yuuroo-Meeditiraaniyaanii irraa ni fudhanna.

Ulaagaalee fi faayidaa

Umurii barbaachisu: waggaa 18 hanga 30 gidduutti.

Ulaagaalee Biroo: Muuxannoo duraan hin barbaachisu.

Faayidaa: Gatii xiyyaaraa, ji’a ji’aan kan kennamu, bakka jireenyaa bilisaa, nyaata bilisaa, barnoota afaan Ispeen, fi gargaarsa viizaa Sheengen argachuuf.


Tarkaanfiiwwan hojiirra oolmaa

CV qopheessuu

Asirratti iyyadhaa : WEBSITE INSCRIPTION

Fudhatama irratti deebii eeguu 

Application deadline: 29/02/2024

Ammaaf dhiyeessiin ethiopia miti garuu kun hamaa miti sababni isaas offer namoota ethiopia hammate guyyaa guyyaan chek gochuun iyyachuu waan dandeessanif linkiin chek: EUROPA HOJIIIKaraa gammachiisaa fi badhaasa qabuun gara Ispeenitti godaanuu yoo barbaadde, hojiin tola ooltummaa furmaata gaarii siif taʼuu dandaʼa. Carraa ajaa'ibaa kana fayyadamuun muuxannoo haaraa argachuu fi waa'ee aadaa haaraa barachuu, addunyaa kana iddoo fooyya'aa taasisuu keessatti gumaacha

Carraan hojii tola ooltummaatiin gara Ispeenitti godaanuu dargaggootaafi shamarran hawwii guddaa qaban kanneen dhiibbaa gaarii uumuu fi muuxannoo addaa damee aartii fi tola ooltummaa argachuu barbaadaniif carraa warqeeti. Namoonni fedhii qaban magaalaan Cortes de la Frontera bakka aartii fi turizimii hin dagatamne akka taatu iyyachuu fi gumaacha akka godhan jajjabeeffamna.


Gaaffilee beekamoo ta’an

DATES IMPORTANT: 
A total of 3 week(s) during the period 29/04/2024 to 20/05/2024

Pirojektii “Egeree Halluu” jedhu irratti hirmaachuuf akkamittan iyyachuu danda’a?

Namoonni tola ooltummaa barbaadan beeksisa ofiisaa daawwachuu fi unka barbaachisu guutuu kan danda’an guyyaa xumuraa Fulbaana 29, 2024 dura.

Pirojekticha keessatti hirmaachuuf ulaagaan umurii ni jiraa?

Eeyyee, tola ooltonni pirojektii “Egeree Halluu” irratti hirmaachuuf umuriin isaanii waggaa 18 hanga 30 gidduutti ta’uu qaba.

Hirmaattonni artistoota ogummaa qaban ta’uu qabuu?

Lakki, namni fedhii aartii qabu kamiyyuu hirmaachuuf iyyachuu ni danda'a, sadarkaan aartii duraaniis hin ilaalamu.

Tola ooltonni yeroo tola ooltummaa isaaniitti faayidaa akkamii argatu?

Tola ooltonni mindaa ji’aa, bakka jireenyaa bilisaa, nyaata bilisaa, leenjii cimaa fi deeggarsa afaanii ni argatu.