Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti haa hirmaannuu

Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti haa hirmaannuu


Sanadoota seeraa Afaan Oromoo gara Afaan Oromootti hiikuu

Nuti barreeffamoota gahumsaan hiikuuf Google Translate with Afaan Oromo language, google translate afaan kamirraayyuu gara Afaan Oromootti ykn Afaan Oromoo irraa gara Ingiliffaatti hiikuuf nu dandeessisa. Adeemsa kana keessatti hirmaannaa cimaa gochuu keessan ni dinqisiifanna. Tajaajila hiikkaa Document irratti daran hirmaachuun tajaajila hiikkaa weebsaayitii irratti afaan Oromoo beeksisuu fi hiriyyoota keessan biratti babal’isuun dhaggeeffattoota bal’aa bira akka ga’an isin jajjabeessina. Odeeffannoo dabalataaf barreeffama keenya mata duree "Jechoota Lakkoofsa Guddaa Afaan Keenyaaf Dabaluu" jedhuun daawwadhaa. Waltajjii tajaajila hiikkaa weebsaayitii toora interneetii Google Translate keessatti Afaan Oromoo afaan faayidaa qabu akka ta’u hojjechuuf yeroo hojjennu gargaarsi keessan gatii guddaa qaba.

Afaan Oromo Tajaajila hiikkaa sanadaa "tajaajila hiikkaa marsariitii" :

Jalqabuuf account gmail google seenuun sana booda tajaajila hiikkaa marsariitii toora interneetii Google Translate eegaluun "Tajaajila hiikkaa sanadaa" filachuun sanadoota keessan saffisaan hiikuuf. Odeeffannoo kee afaanota lama gidduutti saffisaa fi salphaatti cuqaasuu muraasaan jijjiiruu dandeessa.Itti aansuudhaan erga Google Translate jalqabnee booda "Document" filadhaa, achiis "Browse Your Computer's Files" cuqaasaa. Galmee kompiitara kee irraa hiikuu barbaaddu daftee filachuu dandeessaSadaffaa, sanada Afaan Oromoo afaan biraatti hiikuun yoo barbaachise, isa filadhuutii meeshaa moobaayila kee irratti Google Translate fayyadamuun "Translate" cuqaasaa. Bakka jirtutti ykn meeshaa kam iyyuu yoo fayyadamtu, meeshaan cimaan kun hiikni galmee salphaatti akka argamu mirkaneessa. Erga hiikni xumuramee booda, galmee hiikame argachuuf qaree buufachuu filadhu. Google Translate waliin, akkuma sanaa salphaadha!Your continued engagement and active participation reinforce the significance of linguistic diversity and pave the way for a more connected world. The integration of Afaan Oromo Document on Google on translation services heralds a new era of linguistic inclusivity. This initiative, fueled by your involvement, is pivotal in expanding the horizons of linguistic accessibility and fostering a more connected global community.