Bilbila Siif Bilbilamu Osoo Harkaan Hin Tuqin Kaasuf

Bilbila Siif Bilbilamu Osoo Harkaan Hin Tuqin Kaasuf

 

Yeroo oomishtummaa fi mijannaa ilaallu, karaalee hedduu waan tokko galmaan ga'uuf qabaachuun - kan akka email archiving, screenshot fudhachuu, ykn web barbaaduu - yeroo baayyee mala tokko irratti hirkatanii hojjechuu caalaa gaarii dha. Haala siif mijatu filachuu ykn illee haala jiru irratti hundaa’uun malawwan kana gidduutti jijjiiruu dandeessa.

Kana yaada keessa galchuun, bilbila deebisuuf yeroo jennu, bilbila keessan kaasuun bilbila fudhachuuf iskiriinii tuquu qofa bira darbee, filannoowwan biroo akka jiran akka beektan mirkaneessuu barbaanna. Yoo xiqqaate maloota kana keessaa tokko kanaan dura fayyadamtee ta'a, garuu waan hin beekne (ykn ergasii beektee fi dagatte) asitti argachuu dandeessa.

1) Bilbila ajaja sagaleetiin akkamitti deebisa?

Gargaaraa sammuu qabu kana kan waa'ee haala qilleensaa isin beeksisuu fi bilbila dhufu deebisuuf qindaa'ina yeroo sirreessuu kana fayyadamuu dandeessu - ykn yoo xiqqaate sirna Andirooyidii fayyadamtanii fi Gargaaraa Google fayyadamtan yoo ta'e itti fayyadamuu dandeessu. Jalqaba, "Hey Google" jechuun sagalee harkaan bilisaan hojiirra oolchuun akka dandeessifame mirkaneessuu qabda, sana booda ajaja sagalee fayyadamuun bilbila dhufu deebisuuf ykn diduu dandeessa.

Appii Google bilbila keessan irratti argamu irraa suuraa piroofaayilii keessanii (mirga gubbaa) tuquun, gara Settings deemuun, Google Assistant filadhaa. Kutaa Hey Google & Voice Match jalatti, caancala Meeshaa Kana keessaa, jijjiirraan Hey Google akka baname mirkaneessi. Ammas bilbila deebisuuf ajaja "Hey Google" ykn "Ok Google" fayyadamuu si barbaachisa.Bilbilli dhufu bilbila Android keessan irratti akka beeksisaatti kan mul'atu yoo ta'u, quba osoo hin kaasiin deebii kennuudhaaf "Hey Google, answer the call" (ykn waan kana fakkaatu) jechuu qofa isin barbaachisa. Akkasumas ajaja "decline the call" jedhu fayyadamuu dandeessa yoo nama yeroo ammaa kana dubbachuu hin barbaanne ta'e.

Filannoon biraa jira, innis bilbila keessan to'achuuf ispiikeera ismaartii kan akka Google Nest ykn Amazon Echo fayyadamuudha - akka barbaachisummaa isaatti karaa appii Google Home ykn Amazon Alexa saaguun ni danda'ama. Wanti yeroo ammaa kana gochuu hin dandeenye yoo headphone adda ta'e kan walqabate yoo qabaatte malee bilbila iPhone irratti dhufu deebisuuf Siri fayyadamuudha.


2) Bilbila headphone kootiin akkamitti deebisa?

Namoonni bilbila deebisuuf headset Bluetooth fayyadamaniiru, beekamaadha. Meeshaalee kana keessaa tokko karaa Biltuutii bilbila ismaartii keessan waliin wal qunnamsiisaa, bilbilli kallattiin gara gurra keessaniitti ni qajeela - meeshaa itti fayyadamaa jirtan irratti hundaa'uun malli deebii kennuu garaagarummaa qabaatus. Sirnoonni istiriyoo konkolaataa ammayyaa irra caalaan isaanii amma haala walfakkaatuun hojjetu.


Waggoota dhiyoo asitti bilbiloonni bilbila harkaa bilisaa karaa headphone ykn earbuds lamaatiin akka deebistan yeroo hayyamu caalaatti qaroo ta'aniiru: yeroo baayyee, yeroo bilbilli dhufu bakka tokkotti cuqaasuu tokko qofatu barbaachisa, garuu ammas, ati 'll qajeelfama meeshaa keessan waliin dhufu mari'achuu qabdu. Fakkeenyaaf, Sony WF-1000XM4 waliin, wanti barbaachisu, earbuds keessaa tokko irratti dachaa lama cuqaasuu qofa.


Yoo AirPods ykn headphones Beats murtaa'an iPhone waliin fayyadamaa jirtan ta'e, Siri nama bilbile akka beeksisuu fi ajaja sagalee fayyadamuun bilbila sana akka deebisu gochuu dandeessu. Sajoo irraa, Bilbila filadhuutii sana booda Bilbila Beeksisi: Headphones Only filadhu, ibsa bilbilaa gurra keessan keessaa ni dhageessa. Yeroo amalli kun dandeessifamu "Hey Siri" jechuun si hin barbaachisu; bilbila fudhachuuf "Eeyyee" jechuu ykn yeroo Siri gaafatu diduudhaaf "Lakki" jechuu dandeessa.

Google's Pixel Buds jedhamu kanaan bilbila dhufu battalumatti deebisuuf earbud mirgaa cuqaasuun ni danda'ama, garuu Google Assistant fayyadamuu hin dandeessan. Gargaaraa Google fayyadamuun karaa Pixel Buds bilbiluu dandeessu, garuu sagalee keessan qofaan deebii kennuu hin dandeessan.


3) Bilbila koompitara kootiin akkamitti deebisa?

Bilbila sagalee guddaa qabu laptop ykn kompiitara deeskitooppii irraa deebisuun ammallee gama egeree isaatiin hamma tokko dhoksaa fakkaata, gosti walsimsiisaa teeknooloojii wal hin tuqne kun waggoota hedduudhaaf kan ture ta'us. Akka hojjetu gochuuf yoo xiqqaate karaa furmaata ofiisaa yookaan Apple meeshaalee keessan hunda ykn meeshaalee keessan kamiyyuu akka hojjetu gochuu qabdu.


Adeemsi isaa yoo iPhone fi Mac lamaan qabaattan ifa ta'a: settings iPhone keessan irratti Phone filadhaa, sana booda Calls on Other Devices filachuun feature kana dandeessisa. Apple ID walfakkaatuun kan walqabatanii fi network Wi-Fi walfakkaataa fayyadaman jennee yoo fudhanne ofumaan ta'uu qaba: bilbilli iPhone keessan irratti dhufu macOS irratti beeksisa bilbila sana deebisuuf cuqaasuu akka dandeessan isin gaafata.


Tooftaa walfakkaatu Windows fi bilbila Android fayyadamuun raawwachuu dandeessu. App Phone Link kan Windows waliin dhufu banuun, sana booda qajeelfama on-screen setup hordofuun bilbila Android fi Windows operating system keessan wal qunnamsiisuu qabdu. Hanga meeshaaleen lamaan karaa Bluetooth wal qunnamanii fi yeroo setup connection kana dandeessiftanii jirtanitti, bilbila Android keessan irratti bilbilameef deebii kennuudhaaf Windows irratti prompt cuqaasuun ni danda'ama.

Yeroo gabaasa kana barreessinutti, bilbila meeshaalee Andirooyidii Chromebook irratti deebisuu hin dandeessan, garuu amalli kun karaa irra waan jiru fakkaata (yeroo kana dubbiftanittis dhufuu danda'a). Yeroo ammaa kana bilbila Android wal qunnamsiisuudhaan faayilootaa fi beeksisa Chromebook waliin qooduun ni danda'ama: Chrome OS keessatti mallattoo sa'aatii cuqaasuun gara Settings deemuun Connected devices jalatti bilbila Android cinatti Set up filadhaa.