Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame

Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 Guutun Eegalame


Godaansa Gara Ameerikaa DV 2025 ?

DV2025:

Sagantaan Viizaa Hedduminaa (DV), Lootorii Kaardii Magariisaa jedhamuunis kan beekamu, namoota dhuunfaa biyyoota seenaa keessatti godaansa gara Ameerikaatti godhan seenaa keessatti gadi aanaa ta’e irraa dhufaniif jireenya dhaabbataa seera qabeessa ta’e akka argatan karaa ni kenna. Xumurri DV 2025 adeemsi filannoo bara kanaa eegalamuu isaati. Karaa sirna lootarii tasaa, U.S. Ministeerri Dhimma Alaa iyyattoota ulaagaa guutaniif waggaatti viizaa 55,000 kan ramadu yoo ta’u, kunis carraa Ameerikaa keessa jiraachuu fi hojjechuu isaaniif kenna. Namoonni godaantota ta’uu barbaadan ulaagaalee barnootaa ykn muuxannoo hojii murtaa’an guutuu fi adeemsa iyyannoo cimaa keessa darbuu qabu. Sagantaan DV kun U.S. keessatti garaagarummaa guddisuuf kan akeekedha. ummata godaantotaa namoota dhuunfaa aadaa fi hawaas-dinagdee bal’aa irraa dhufan simachuudhaan. Xumurri DV 2025 yeroo jalqabu, namoonni abdii qaban kumaatamaan lakkaa’aman addunyaa guutuutti carraa abjuu Ameerikaa isaanii galmaan ga’uu ni eegu.

Guutuuf ulaagaalee akkamii gaafata?

Ulaagaaleen Xumura Viizaa Hedduminaa (DV) ulaagaalee iyyattoonni sagantaa DV, Lootorii Kaardii Magariisaa jedhamuunis beekamu, kan karaa jireenya dhaabbataa seera qabeessa ta’e Ameerikaa keessatti argachuuf gargaaru kanaaf ulaagaa guutuu qaban ibsu. Namoonni dhuunfaa ulaagaa guutuuf biyyoota seenaa keessatti saffisi godaansa gara U.S.tti gadi aanaa ta’e irraa kan dhufanii fi barnoota sadarkaa lammaffaa ykn muuxannoo hojii waggaa lamaa hojii ulaagaa guutuu qabu irratti qabaachuu qabu. Dabalataanis, iyyattoonni sanadoota barbaachisan dhiyeessuu fi filannoo lootarii tasaa irratti hirmaachuu dabalatee adeemsa iyyannoo gadi fageenya qabu keessa darbuu qabu. Ulaagaaleen Xumura DV adeemsa filannoo keessatti haqummaa fi garaagarummaa mirkaneessuu kan kaayyeffate yoo ta’u, namoonni dhuunfaa aadaa fi hawaas-dinagdee adda addaa irraa dhufan abjuu Ameerikaa isaanii hordofuuf carraa akka argatan taasisa. Namoonni godaantota ta’uu barbaadan imala gara xumura DVtti yeroo jalqaban, saganticha keessatti bakka hawwataa ta’e argachuuf abdii qabatanii ulaagaalee ciccimoo kana ni qajeelchu.

Guyyoota Barbaachisoo:

Yeroon Galmee: Waxabajjii 4, 2023 - Adoolessa 7, 2023 (cufaadha)
Sakatta’iinsi Haala Jalqaba: Caamsaa 4, 2024 sa’aatii walakkaa EDT
Haala Sakatta'iinsi Xumura: Adoolessa 30, 2025

Haala DV-2025 Keessan Sakatta'uu: Qajeelfama

Baga sagantaa DV-2025 seentan! Amma yeroon itti eegnee filatamtee jirtaa ilaaltu amma. Akkaataa haala keessan itti ilaaltan kunooti:

Tarkaanfiiwwan Haala Ilaaluu:

Marsariitii DV ofiisaa daawwadhaa: https://dvprogram.state.gov/

"Entrant Status Check" kan jedhu cuqaasaa.
Lakkoofsa mirkaneessaa keessan galmee DV-2025 keessan irraa galchaa.
Bara dhaloota kee galchi."Submit" cuqaasi.

Bu'aan Isaa Maal Jechuudha:

"You Have Been Randomly Selected": Adeemsa dabalataaf filatamteetta! Itti fufuuf qajeelfama marsariitii irratti kenname hordofaa.

"NOT BEEN SELECTED": Kan nama dhibu bara kana hin filatamne. Abdii hin kutin! Bara dhufu yeroo galmee itti aanutti irra deebi'anii seenuu dandeessu.

Odeeffannoo Dabalataa:

Haala kee ilaaluuf marsariitii qaama sadaffaa ykn iimeelii irratti hin hirkatin. Marsariitii DV ofiisaa qofatu amanamaa dha.
Lakkoofsa mirkaneessaa keessan yoo xiqqaate hanga Adoolessa 30, 2025tti qabadhaa, yoo filatamuu baattan illee.
Yoo filatamte daftee tarkaanfii fudhachuuf qophaa'i. Iyyata viizaa fi sanadoota deeggarsa keessanii dhiyeessuuf foddaa daangeffame ni qabaattu.


Yeroo hunda haala kee sakatta’uun murteessaa akka ta’e yaadadhu. Yoo filatamte ta'e carraa abjuu Ameerikaa kee hordofuuf qabdu hin darbiin!